Historie a současnost ateliéru DELTAPLAN

DELTAPLAN = více než 25 let projektování staveb na vysoké úrovni

Od založení ateliéru v roce 1991 jsme usilovali o jediný cíl – trvale zlepšovat své schopnosti a znalosti tak, abychom mohli poskytnout svým klientům i partnerům komplexní projektové a inženýrské služby v oblasti pozemních staveb a architektury na co nejvyšší úrovni. Cesta, kterou jsme zvolili, abychom vždy nabízeli očekávanou vysokou hodnotu a flexibilitu, je založena na kvalitě, vstřícnosti a solidnosti.

Kvalita našich služeb je podmíněna kontinuálním udržováním vysoké odborné (technické, legislativní i společenské) úrovně všech zaměstnanců firmy. Budováním filozofie společnosti, založené na základě hodnot „přátelské spolupráce“ vně i uvnitř firmy, korektního podnikání a vysoké odbornosti, byly vytvořeny podmínky pro obchodní model, který zahrnuje efektivně organizovanou činnost a vysoce moderní „výrobu“ projektů při neustálém uvědomování si potřeb a přání našich zákazníků. Zásadou je pokud možno upřednostňování koncepčního a systémového přístupu před přístupem trvale operativním. Tomu také odpovídá, od roku 2000 pravidelně obnovovaná, akreditace firmy v systému řízení jakosti ČSN EN ISO 9001.

Po více než 25 letech od zahájení samostatné činnosti v roce 1991 lze, ve vší skromnosti, konstatovat, že na začátku zformulované a postupně rozvíjené hodnoty se osvědčily a platí dodnes. V průběhu našeho působení jsme zajistili v oblastech své činnosti cca 400 staveb za cca 20 miliard Kč.

Knihovnicko informační centrum

Prolog – co bylo před DELTAPLANem

Zakladatelé Architektonického ateliéru DELTAPLAN spol. s r. o. vzešli z Projektového ústavu Výstavby hlavního města Prahy (PÚ VHMP – ateliér Delta), který vznikl po roce 1969 z původního Sdružení projektových ateliérů (SPA). Záměrem zakladatelů – prvních společníků, bylo navázat na „ducha“ těchto osvědčených, dodnes uznávaných předchůdců, a samozřejmě také rozvíjet výchozí principy v nových společenských podmínkách.

SPA, bylo založeno s velkými ambicemi a očekáváními v tajícím politickém klimatu konce šedesátých let, počátkem roku 1967. U zrodu Sdružení stálo progresivní křídlo Svazu architektů ČSSR a Národní výbor hlavního města Prahy, jako zřizovatel. Vedle centrálně řízených a zkostnatělých projektových ústavů, byla tato experimentální projektová „organizace“ svěžím příslibem na cestě k obnovení architektonické úrovně připravovaných staveb a zároveň k obnovení společenské prestiže architektů a stavebních inženýrů. Sdružení tvořily ateliéry označené písmeny řecké abecedy pod vedením progresivních architektů té doby: Architektonický ateliér Alfa – Vladimír Machonin, Beta – Jan Šrámek, Gama – Karel Prager, Delta – Jiří Klen (po odchodu Jiřího Klena do emigrace ve Švýcarsku – Zdeněk Jakubec), Epsilon – Karel Filsak, Omikron – (po emigraci zakládajícího člena sdružení arch. Kadeřávka byl ateliér dočasně rozpuštěn). Později vznikly další ateliéry: Eta – Václav Havránek, následně znovu ustavený Omicron – Ivo Oberstein a další. Ateliéry vznikaly demokratickou formou jako výběrová organizace špičkových projektantů, kam bylo možné se zařadit pouze na doporučení již ověřených členů. Vysoký profesní kredit a rychle nabyté renomé nového organizačního, resp. ekonomického modelu, stejně jako například později příliš „intelektuálně“ znějící označení ateliérů písmeny řecké abecedy, byly hlavními politickými důvody zrušení SPA v roce 1969. Vybočení z řady nebylo možno ze strany vedoucích sil ve státě nadále tolerovat…

Rozhodnutím původního zřizovatele (NV hl. m. Prahy) vznikl nový Projektový ústav tradičního typu, zapojený do rámce projektově inženýrské organizace VHMP (Výstavby hlavního města Prahy). Základem PÚ VHMP se překvapivě staly jednotlivé ateliéry původního Sdružení, pod vedením původních osobností, avšak postupem doby i s „řádným“ označením pořadovými čísly – např. ateliér Delta se změnil na ateliér 4, nyní již přestěhován z prvního dlouhodobějšího působiště na adrese Žitná 52, Praha 1 do svého nově rekonstruovaného „konečného sídla“ – pavlačového domu s nádherným výhledem na Vltavu, Pražský hrad a Karlův most – Alšovo nábřeží 4, Praha 1.

V čele s dosazeným ředitelem Oldřichem Štěpánkem, dřívějším architektem Vojenského projektového ústavu v Praze, byl založen jeden z později nejúspěšnějších projektových ústavů, ve kterém vznikla řada kvalitních projektů, a ve kterém postupně vyrostla řada vynikajících architektů a inženýrů. PÚ VHMP si zachoval po celou dobu své existence tvůrčího a kolegiálního „ducha“ Sdružení a přijatelně nadstandardní prostředí také z hlediska politického. Tím opět vyvolával různá podezření konkurentů i stranických struktur. Přesto (nebo právě proto), PÚ VHMP vše přežil ve stejném personálním složení, vč. tří signatářů Charty 77. Řada dřívějších projektantů z jednotlivých ateliérů PÚ VHMP, inženýrů i architektů, podniká dodnes úspěšně v soukromých firmách či působí aktivně ve vedoucích funkcích orgánů státní správy či profesních organizacích.

Z projektů vypracovaných v tehdejším ateliéru 4 (Delta), na kterých se podíleli příslušníci ateliéru DELTAPLAN, lze jmenovat např. Požární stanici Petřiny v Praze 6 (arch. M. Balounová), Obytný soubor 100 b.j. Nepomucká (arch. J. Klen), Středisko občanské vybavenosti a služeb „Odra“ v Bohnicích (arch. Z. Jakubec), Zotavovny ROH ve Starých Splavech (arch. J. Kuchař), Luhačovicích (arch. Z. Jakubec, arch. J. Kubišta) a Milovech (arch. V. Šebek), domovy důchodců v Čimicích, Malešicích a Hájích (arch. J. Línek, arch. V. Milunič), generel organizace výstavby Jihozápadní město v Praze 5 (JZM I), JZM I – obytný soubor Lužiny stavba 08 (arch. I. Oberstein, arch. M. Klíma), hotel „Olšanka“ na Žižkově (arch. J. Kubišta, arch. Z. Jakubec), rekonstrukce pavilónu nemocnice Benešov, provozovna Megafyt Vrané n. Vltavou (arch. J. Pleskot), vestavba jednací síně rady Magistrátu hl. m. Prahy (interiér – arch. Hřivnáč).
V rámci společenského a ekonomického uvolnění po listopadu 1989 byl PÚ VHMP s osmi sty zaměstnanci svým zřizovatelem – Magistrátem hl. m. Prahy – zrušen. Zároveň bylo na jeho základě (podle předchozích ujednání s vedením města) zřízeno v polovině roku 1990 více než 10 nových samostatných státních podniků (původních projektových ateliérů a dalších pracovišť).

Od roku 1990 bylo jasné, že dojde k atomizaci velkých projekčních firem. Probíhala horečná jednání, nejen o odborném zaměření skupin, ale také o sídle ateliérů, personálním obsazení apod. Na základě přátelských vztahů, osobních sympatií, odborné profesní a obchodní zdatnosti potenciálních partnerů i zkušeností z dřívější spolupráce apod. začala vznikat nová pracovní uskupení – větší i menší samostatné ateliéry, profesní skupiny i samostatně pracující jedinci.

Založení společnosti

Architektonický a projektový ateliér DELTAPLAN, spol. s r. o. byl založen na základě společenské smlouvy ze dne 7.1.1991, celkem 7 společníky – architekty a stavebními inženýry. Prvním ředitelem (prezidentem) se stal Ing. Miloš Kosek, viceprezidentem a druhým jednatelem firmy Ing. arch. Jan Línek. Formálním Administrativním sídlem firmy byla suterénní část rodinného domu architekta Jana Línka, Kubišova 22 v Praze 8, Libni. Název ateliéru „DELTAPLAN“ vymyslel Jan Línek, mj. amatérský letecký modelář.

Činnost v původní sestavě se bohužel nepodařilo plně rozvinout – přes intenzívní snahu nebyl nalezen praktický ekonomický model provozu ateliéru, který by splňoval představy a ekonomická očekávání jednotlivých společníků. Proto bylo dohodnuto, že architekti Jan Línek, Ladislav Lábus a Josef Pleskot se osamostatní a prodají své podíly na firmě zbývajícím společníkům. DELTAPLAN začal definitivně fungovat od září 1991 ve složení: Zdenka Hejduková, Jan Korbel, Miloš Kosek a Pavel Štěpán – 4 ředitelé firmy. Prvním manažerem byl zvolen Miloš Kosek, zástupcem manažera Pavel Štěpán. Později se v lednu 1992, dodatkem ke společenské smlouvě, podle nových legislativních pravidel, stali všichni ředitelé jednateli společnosti, první manažer se stal ředitelem – jediným.
Spolupráce ateliéru DELTAPLAN s ateliéry všech tří architektů – původních společníků – nebyla nikdy přerušena a trvá dodnes. Ze spolupráce vznikla řada úspěšně realizovaných staveb.

Začátky (1991 – 1994)

Po krátkém přechodném období činnosti v půdních prostorách domu Žitná 49 získal ateliér DELTAPLAN sídlo firmy v Bruselské ulici č. 14, v Praze 2 na Vinohradech, v bývalém bytovém domě. Zde se uvolnily kanceláře ve 4. patře po odchodu arch. Petra Malinského (DaM) a arch. Martina Kotíka (Omicron-K) z původního ateliéru 7, PÚ VHMP. Rekonstruované prostory, v rozsahu dvou, později tří kanceláří, umožnily vybavit pracoviště pro cca 8 pracovníků, včetně kanceláře vedení společnosti.

V této době se začíná objevovat první podoba loga firmy – tučnou kurzívou verzálkami psaný název firmy.

Zavedená adresa pro „rozjezd“ firmy plně vyhovovala. Postupem času s přibývajícími zakázkami, které utěšeně rostly jak co do počtu, a také, což je podstatnější, ve velikosti a významu projektovaných staveb, začaly problémy s nedostatkem prostoru.

Z kmenových zaměstnanců PÚ VHMP, ateliér 4 / Delta, přišli Alena Vránová a Petr Blažka. Postupně byl rozšířen počet zaměstnanců společnosti až na limitních 10 včetně společníků, kteří jsou zároveň zaměstnanci.

Složení zaměstnanců odpovídalo vypracování architektonických studií a projektů stavební části, resp. komplexního vedení projektů a jejich koordinace. V prvních letech bylo také důležitou činností projektování vnitřního vybavení – interierů, zejména pro překotně vznikající administrativní prostory. Současně byla činnost rozšiřována o úplný inženýring, zpracování stavebně-technických průzkumů, pasportů, zajišťování dozorů a další potřebné služby pro klienty. Mezi první zakázky většího rozsahu patřila rekonstrukce hotelu Ostaš na Žižkově (pro soukromou osobu), rekonstrukce pražské pobočky ČSOB, a.s. v Praze 1 – Na Poříčí (ve sdružení s ateliérem Atrea – býv. ateliér 1 / Alfa PÚ VHMP), a řada provozoven rychlého občerstvení McDonald’s, kde DELTAPLAN poprvé uspěl ve výběrovém řízení.

Začátky činnosti ateliéru DELTAPLAN spadaly do doby ještě před zaváděním počítačů do projekční praxe. Základ vybavení firmy tvořila zcela klíčová černobílá kopírka, jako základní „výrobní prostředek“, a dále za první honorář pořízený telefonní přístroj s vestavěným faxem.

Postupné rozšiřování činnosti (1994 – 2004)

Toto období začíná přesunem kanceláří v Bruselské ulici číslo 14 ze 4. do 3. patra, kde se uvolnila větší část patra se samostatným vstupem a sociálním zázemím. Tím má ateliér DELTAPLAN k dispozici 4 kanceláře, sociální zázemí a skromnou zasedací místnost ve vstupní hale. Z dnešního pohledu působí poměrně úsměvně, jak zásadně zvýšila prestiž firmy existence sídla, odděleného od okolního světa jedinými vstupními dveřmi.

Průběžně dochází ke krystalizaci pracovního týmu ateliéru DELTAPLAN. Ke čtveřici společníků a dvěma zaměstnancům, působícím od počátku činnosti firmy na adrese v Bruselské ulici, postupně přibývají (a z části zase odcházejí) noví zaměstnanci. Základní filozofií zaměstnanecké politiky je zaměstnávání mladých, nejlépe začínajících absolventů odborných škol a také zaměstnávání studentů těchto škol na částečný úvazek – osvědčeným je nabídnuta možnost nástupu do ateliéru po absolvování školy. Právě tito mladí lidé jsou základem rozvoje pracovního týmu ateliéru DELTAPLAN. Tato filozofie má v zásadě jednu výhodu a jednu nevýhodu. Výhodou je vytváření pracovního kolektivu mladých lidí, kteří nejsou zatíženi pracovními stereotypy minulosti, jsou otevřeni všemu novému a schopni se podřídit zavedenému systému práce. Nevýhodou je fakt, že právě tito lidé mají tendenci více migrovat, což v praxi znamená, že po té, co je absolvent „zaučen“, což průměrně trvá 2-3 roky, často odchází jinam, kde právě nabyté zkušenosti zúročí. S mnoha bývalými zaměstnanci ateliéru se později znovu setkáváme a případně také spolupracujeme v jejich nových působištích. Přes toto úmorné úsilí, připomínající Sisyfovu práci, se tato filozofie vyplácí. Výhradně z osvědčených zaměstnanců, kteří v ateliéru DELTAPLAN začínali tzv. „od píky“, jsou vybíráni noví společníci a jednatelé, vytvářející novou generaci vedení firmy. Tento princip zajišťuje dlouhodobou perspektivu ateliéru DELTAPLAN, která není vázána na jednotlivce, ale pružně se vyvíjející kolektiv. Počet zaměstnanců v tomto období dosahuje na hranici 15 lidí.

Toto období firmy je spojeno také s postupným rozvojem počítačové techniky v projektování, které z počátečního využití počítače jako lepšího psacího stroje, postupně nabývá na významu, až zcela vytlačuje rýsovací prkno z projekční kanceláře a klasické rýsování je nahrazeno tvorbou virtuálního 2D nebo později 3D modelu. Podle potřeb rozvoje firmy, udržení se na špici trendů projektování a dle finančních možností firmy, bylo doplňováno vybavení o počítačová pracoviště, tiskárny a také notebooky nebo mobilní telefony. Postupně byla jednotlivá pracoviště propojována, až vznikla jednotná podniková síť s množstvím potřebných periferií – tiskárny, plottery, skenery, datové servery apod.

S narůstajícími grafickými možnostmi pokračuje také snaha o zviditelnění firmy. Pro DELTAPLAN byla vybrána modrá barva v jasném tónu, která se záhy začíná objevovat na titulních listech, vizitkách a dalších materiálech.

Právě odborné a počítačové výchově nejmladších zaměstnanců byla věnována značná pozornost. Velký důraz byl od počátku kladen na stanovení a udržení firemních počítačových standardů, které v ateliéru DELTAPLAN vznikaly dokonce dříve, než u pravých profesionálů – programátorů grafických aplikací, i velkých projekčních ústavů, které disponovaly mnohem lepším a dražším vybavením. Tato investice a důkladnost začala brzy přinášet výsledky i potřebnou konkurenceschopnost. V této době byly navázány první dlouhodobé obchodní kontakty.

Pokračoval také vývoj loga firmy. Na přelomu tisíciletí, s desátým výročím založení ateliéru DELTAPLAN jsme se přihlásili ke kořenům vzniku a v logu doplnili neuzavřený rovnostranný trojúhelník, který jasně symbolizuje návaznost na původní ateliér Delta v rámci SPA.

Postupem času prostory v Bruselské nestačily rozvoji firmy, nevyhovoval komfort sociálního zařízení ani jednací místnost. Naplno se začala projevovat slabina lokality s velmi omezenými možnostmi parkování zaměstnanců, spolupracovníků i obchodních návštěv v okolních vinohradských ulicích, umocněná hrozbou zavedení placených parkování v celé Praze 2. Proto byla od závěru roku 2003 intenzivně hledána možnost přestěhovat ateliér do lépe vyhovujících prostor. Byl vybrán revitalizovaný objekt bývalých Mlýnů a pekáren v holešovickém přístavu. Tím byla symbolika návaznosti s původní Deltou podtržena, ateliér je znovu na břehu Vltavy s krásným výhledem na řeku i Hradčany i když z větší vzdálenosti.

Nedávná minulost (2004 – 2009)

DELTAPLAN se na jaře 2004, po cca 13 letech působení na adrese v Bruselské ulici na pražských Vinohradech, přestěhoval do nově vzniklého administrativního komplexu „Hall Office Park“. Zde firma, v blízkosti nové zástavby „Prague Marina“, získala potřebný prostor pro svoji odbornou i obchodní činnost. Rozhodnutí to nebylo rozhodně jednoduché. Byla oprávněná obava o ztrátu získaných obchodních kontaktů, o komplikace při organizování pracovních schůzek s kooperanty, ale také o zvládnutí pracovně i finančně náročného stěhování firmy bez možnosti přerušení provozu na dobu přesahující několik málo dní. S odstupem pěti let je možno jednoznačně konstatovat – rozhodnutí bylo správné. Postupně bylo dotvořeno moderní, funkční i dobře reprezentující pracoviště, které plně vyhovuje provozu a umožňuje také další rozvoj ateliéru. Prostorné kanceláře s výhledem na Vltavu v rekonstruované průmyslové budově představují příjemné prostředí nejen pro zaměstnance, ale i návštěvníky.

Přilehlé parkoviště umožňuje pohodlné parkování pro osobní vozy ateliéru DELTAPLAN, další stání pro návštěvy jsou k dispozici dle konkrétní potřeby. Změna adresy proběhla bezbolestně a adresa Praha 7, Jankovcova 53, se velice rychle stabilizovala, byla přijata jak klienty, tak spolupracujícími firmami a dnes si už na starou adresu málokdo vůbec vzpomene.

Léty vyzkoušená personální filozofie firmy zůstává nezměněna. Průběžná práce s mladými lidmi přináší výsledky. Ustálené jádro pracovního kolektivu se viditelně stabilizuje a hlavně rozšiřuje o nové zaměstnance, kteří vesměs přišli jako brigádníci, pokračovali „praktickým učením“ coby absolventi, zůstali v ateliéru DELTAPLAN a ti nejlepší z nich se mohou stát novými členy vedení firmy. Množství pracovníků ateliéru stále pomalu roste. Počet stálých zaměstnanců mezi 14 a 19 pracovníky se doplňuje pravidelně ještě o několik brigádníků.

Změna sídla firmy byla využita k velké obměně strategického vybavení. Samozřejmostí bylo nové vybavení nábytkem a vybudování zcela nového technického zázemí – počítačové sítě nové generace, plně podporované operačním i datovým serverem. Počítačová pracoviště jsou obnovována průběžně v pravidelných intervalech, které stěhováním nebyly dotčeny. Velké úsilí bylo věnováno 100% legalizaci firemního softwaru. Tím se DELTAPLAN v rámci České republiky opět dostal o kus před konkurenci, což je možné doložit statistikami využívání nelegálního softwaru, se kterým mají dodnes problémy i státní organizace. Využívání výhradně legálního softwaru je od té doby trvale a pravidelně sledováno.

Současnost (2010)

Počátkem roku 2010 jsme rozšířili prostory ateliéru o novou zasedací místnost a kancelář tak, abychom získali prostor i pro spolupracující profese.

Současná úroveň ateliéru je výsledkem dlohodobé kontinuální práce. Kromě standardní usilovné práce na projektech je v ateliéru zaběhlý systém vzdělávání zaměstnanců pomocí pravidelných interních školení a systémového reportování z navštívených odborných konferencí. Podařilo se doplnit systém vzorových řešení o jeho významnou část – elektronický katalog detailů. Technické vybavení ateliéru a využívané prostředky a technologie jsou díky pravidelné obnově na soudobé špičkové úrovni.

Při navrhování domů je nyní více než kdy jindy kladen důraz na spotřebu energie. Tento trend aktivně sledujeme a uplatňujeme v projektech stále více žádaných energeticky úsporných a pasivních staveb. Ve skladbě zakázek se opět objevuje více menších projektů.

Současné období je významně ovlivněno prohlubující se krizí ve stavebnictví. Celosvětová hospodářská krize v roce 2010 dopadla tvrdě právě na náš obor. Ateliéru DELTAPLAN se, díky svému širokému pracovnímu záběru a širokému zázemí klientů, daří toto období přestát v plné síle.

U příležitosti 20. výročí založení firmy dochází opět k aktualizaci logotypu a v tomto případě se dá říci, že i celého vizuálního stylu ateliéru. Poprvé od vzniku ateliéru DELTAPLAN, byla grafická úprava loga zadána profesionálním grafikům, týmu mladých designéru ze studia Kultivar.

Profil firmy, perspektivy

Zásadním impulsem pro všestranný rozvoj firmy bylo nepochybně přestěhování sídla firmy z Bruselské ulice do areálu Hall Office Park, Jankovcova 53 v Praze 7 – Holešovicích. Ateliér DELTAPLAN zde působí od května 2004. Prostor umožnil nejen zřízení recepce, ale i malého archivu, potřebného s ohledem na množství dokončených zakázek, z nichž některé znovu pokračují. Předmětem činnosti společnosti je (i podle výpisu z obchodního rejstříku) zejména:

  • projektování v oboru architektury a pozemních staveb
  • projektování v oboru územního plánování a urbanizmu
  • konzultace, technická pomoc, poradenství
  • inženýrská činnost
  • příprava a organizace architektonických soutěží
  • výkon TDI – projektové řízení
  • činnost autorizovaného inspektora
  • realizace staveb (pouze okrajově, nepravidelně)

Spektrum činností zajišťovaných ateliérem DELTAPLAN v současné době zahrnuje komplexní rozsah prací dle standardů a fází Výkonového a honorářového řádu ČKAIT a ČKA. Jedná se o činnosti od stavebních průzkumů, přes vypracování studií, projektové dokumentace všech stupňů včetně koordinačních výkresů, inženýrskou činnost, autorský či technický dozor až po závěrečné vyhodnocení stavby. Rozsah činností je kontinuálně rozšiřován dle poptávky, resp. vývoje legislativy – v poslední době např. se zaměřením na tepelně technické zhodnocení staveb, průkazy energetické náročnosti budov a energetické audity.

Kancelář firmy je vybavena počítačovou a reprodukční technikou, umožňující operativní zpracování i kompletaci zakázek ve vysoké kvalitě i kompatibilitě s partnery. Kromě „technologického“ (hardwarového a softwarového) vybavení, vč. barevných tiskáren a plotrů, je věnována max. péče „personální“ politice. Je podporována výuka cizích jazyků zkušenými externisty přímo na pracovišti s tím, že po ukončení každého „semestru“ musí účastníci prokázat při jednoduché zkoušce relativní pokrok ve schopnosti komunikovat i se zahraničními partnery. Na pracovišti je k dispozici průběžně aktualizovaná odborná a firemní literatura, včetně právních předpisů a technických norem (ČSN). Střídavě nebo podle zaměření jsou zaměstnanci vysíláni na odborné semináře a konference, aby nebyla přerušena kontinuita aktuálních znalostí v souvislosti s překotným vývojem oboru. Stejnému důvodu slouží předplatné nejdůležitějších odborných časopisů.

S rozvojem „výrobních prostředků“ je spojeno i personální rozšiřování o nové společníky. Budou nahrazovat generačně i pracovně „zakladatele“, kteří postupně omezují svůj pracovní záběr. Přistupující členové jsou pečlivě vybíráni z osvědčených a praxí ověřených zaměstnanců.

V současné době firma zaměstnává 20 zaměstnanců (18 v trvalém pracovním poměru) a příležitostně 5 brigádníků – studentů ČVUT v profesi architektů, stavebních projektantů, projektantů organizace výstavby a interiérů. Komplexnost projektových prací a možnost operativního řešení zakázek ateliér zajišťuje spoluprací s řadou menších projekčních firem, formou kooperací, zejména v oblasti specielních profesí.

DELTAPLAN zaměstnává každoročně během letních prázdnin zahraničního vysokoškolského studenta (budoucího architekta) v rámci výměny stážistů zajišťované českou pobočkou IAESTE (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience). V roce 2007 zde působila Lorena Gonzáles ze Španělska, v roce 2008 Kevan Russell z Texasu, v roce 2009 Paola Correa Martí z Argentiny a v roce 2010 Marta Ilievska z Makedonie. Pokud se jedná o cizince, z kolegů nelze zapomenout na sympatického Ing. Osamu Al Kotfa, který zakončil studium na FS ČVUT doktorandskou prací na téma „Navrhování střech v Jemenu“ a byl mimo jiné s ateliérem DELTAPLAN na Kolínské boudě v Krkonoších poprvé na lyžích.

Práce nám přináší obživu, ale také řadu starostí, vypětí a stresu. Abychom se z toho všeho nezbláznili, podporuje ateliér DELTAPLAN společné mimopracovní aktivity svých zaměstnanců v nejrůznějších podobách – společné návštěvy divadel, cyklistické výlety, squash, lyžařské zájezdy, tradiční vánoční obědy, bowling, sjíždění Sázavy na lodích …